一群投机者


住房政策: 辩论书提出了关于税收政策,遗产税,在分配花园和田间边界建设以消除经济和社会差异的有争议的建议。

克罗格隆德(Kroglund)是评论家和作家。
邮箱: andrewkroglund@gmail.com
发布时间:8年2020月XNUMX日
       
Det norske hjem.挪威的家。 Fra velferdsgode til spekulasjonsobjekt从福利商品到投机客体
作者: 汉娜·吉特马克
出版商: 公众号,挪威

365年,我以000万瑞典克朗的价格买下了我的第一套OBOS公寓:位于奥斯陆Rodeløkka的1988平方米。 56年后,离婚了,我以10的价格卖掉了这套房子,这对OBOS来说是真实的,但是这次是在奥斯陆西部,以975万克朗的价格出售。 I dag er leiligheten taksert til 000 millioner.今天,该公寓的价值为1,8万。 En periode var lånerenten på 7 prosent, nå er jeg nede i 17 prosent.在一段时间内,贷款利率为1,85%,而现在我降至4%。 Jeg er ingen spekulant, men håper for egen del av bunnen ikke går ut av markedet.我不是投机者,但希望我自己的底部不会退出市场。 Jeg har tross alt gjeld på om lag XNUMX millioner.毕竟,我有大约XNUMX万的债务。 Kanskje det er banken som egentlig eier boligen min?也许银行实际上拥有我的房子? Ikke så ulikt mange andre.与许多其他人一样。

I Norge er det bred politisk enighet om at å eie egen bolig er bra for folk og land.在挪威,有广泛的政治协议认为拥有自己的住房对人民和国家都有好处。 Men nå er både politikere og økonomer redde for at vi har gjort oss for sårbare for det som inntreffer av større økonomiske svingninger.但是现在,政治家和经济学家都担心我们使自己过于容易受到重大经济波动的影响。 Dessuten: Omtrent 20 prosent av befolkningen står utenfor boligmarkedet.另外:大约XNUMX%的人口不在住房市场之外。 Og i en tid hvor noen arver mer enn andre, og boligprisene bare øker, blir de økonomiske og sosiale skillelinjene i samfunnet større.在某些人继承的财产多于其他人,而房价仅在增加的时候,社会中的经济和社会分界线变得更大。 Er det noe å gjøre med dette?这有什么关系吗?

需要新的住房政策吗?

汉娜·吉特马克(Hannah Gitmark), 在智库议程中负责工作生活和财务的专业顾问认为,我们需要一个新的 住房政策 i Norge og har like godt skrevet en meget leseverdig bok om temaet.在挪威,并且就此主题也写了一本非常易读的书。 Gjennom 250 sider analyseres nåsituasjonen.通过XNUMX页,分析了当前情况。 Vi får også en gjennomgang av boligbygging i Norge gjennom historien, før forfatteren avslutter med konkrete forslag til en ny politikk.在作者最后提出有关新政策的具体建议之前,我们还回顾了整个挪威的住房建设。 Boken underbygges av god sekundærlitteratur, statistikk og intervjuer med forskere og politikere.该书得到了良好的中学文献,统计数据以及对研究人员和政治人物的采访的支持。 Ulike argument får plass, og den fremstår som lite moraliserende, hvilket er en styrke.发生了各种争论,这似乎是不道德的,这是一种优势。

Det er ikke tilfeldig hvem som står utenfor boligmarkedet.谁在房地产市场之外并非偶然。 De som tjener minst, er også de som eier minst.收入最少的人也是拥有最少的人。

At vi trenger en debattbok om boligpolitikken, synes åpenbart idet vi snart går inn i et valgår.随着我们即将进入选举年,我们显然需要一本有关住房政策的辩论书。 Forfatteren skriver at mellom 2003 og 2019 har boligprisene steget med 163 prosent.作者写道,在XNUMX年至XNUMX年期间,房价上涨了XNUMX%。 I hovedstaden har økningen vært tre ganger så høy som lønnsveksten.在首都,这种增长是工资增长的三倍。 Det betyr at veien inn i boligmarkedet for dem som står utenfor, blir stadig vanskeligere.这意味着外来者进入住房市场的道路变得越来越困难。 De går glipp av et trygt og langsiktig boforhold og de økonomiske fordelene ved å eie bolig, herunder skattesubsidier fra myndighetene – som i realiteten er en overføring fra dem som har minst, til dem som har mest.他们错过了安全和长期的住房关系以及拥有房屋的经济利益,包括政府的税收补贴-实际上这是从拥有最少财产的人到拥有最多财产的人的转移。 Det er ikke tilfeldig hvem som står utenfor boligmarkedet.谁在房地产市场之外并非偶然。 De som tjener minst, er også de som eier minst.收入最少的人也是拥有最少的人。

Tjuvholmen。 Foto: Pixabay照片:
Tjuvholmen。 Foto: Pixabay照片:

盲点?

Det er paradoksalt at vårt samfunn, som er kjennetegnet av en tung vektlegging av nettopp egalitære verdier og brede velferdsordninger, lar boligsektoren i så stor grad styres av markedet.矛盾的是,我们的社会,其特征是高度重视精确的平等主义价值观和广泛的福利计划,从而允许住房部门被市场控制到这样的程度。 Det tilgodeser dem som allerede har bolig, gjennom lav beskatning av boligen og gunstige fradragsordninger.通过降低房屋税率和优惠的减免计划,使那些已经拥有房屋的人受益。 Siden boligprisene stiger mest i storbyene, vil også på sikt en økt ulikhet i boligformue gjøre at folk fra bygdene vanskelig kan bosette seg i byene.由于大城市的房价涨幅最大,从长远来看,住房财富的不平等加剧也将使来自乡村的人们难以在城市定居。

“因此,我们的平均欠款是我们收入的两倍多。 Dette er svært høyt både i en historisk kontekst og sammenlignet med andre OECD-land, der gjeldsbelastningen de siste årene er redusert.»无论从历史上还是与近年来经合组织债务负担有所减轻的其他经合组织国家相比,这都是很高的。” Dette kan på sikt være ødeleggende for landets økonomi.从长远来看,这可能会破坏该国的经济。

Forfatteren peker på at utdanning, helse, pensjon og bolig til sammen utgjør de det vi kaller de fire «velferdspilarer».作者指出,教育,保健,养老金和住房共同构成了我们所谓的四个“福利支柱”。 Hun problematiserer det faktum at det har vært bred politisk enighet om at vi skal stimulere folk til å eie selv, og at vi derfor har lagt opp til en subsidiering av boligeiernes lån, mens leietakerne ikke nyter godt av lignende støtteordninger.她质疑一个事实,即已经达成广泛的政治协议,我们应该激发人们拥有自己的财产,因此我们计划补贴房主的贷款,而租户则无法从类似的支持计划中受益。 Det har ført til at vi i dag ser tendenser til at bolig i langt større grad enn tidligere er blitt et spekulasjonsobjekt.今天,这使我们看到了住房成为比以前更具投机性的趋势。

在去大便的路上?

Gitmark是指这本书 破产-挪威金融危机,历史学家Trond Gram讲述了印刷在 “晚邮报” 在1890年代参考了“安全投机”和“美丽而有利”之类的图块。

En tomt på Alna ble kjøpt for 24 000 kroner i 1894 og solgt fire år senere for 300 000 kroner.阿尔纳(Alna)上的一块土地在1899年以1980克朗的价格购买,四年后以XNUMX克朗的价格出售。 Gram beskriver hvordan en ny klasse med spekulanter vokste frem, noe som endte med det famøse Oslo-krakket i XNUMX. Noe tilsvarende så vi også på slutten av XNUMX-tallet under jappetiden, da flere norske banker gikk over ende, og mange boligeiere ble tvunget til å selge med store tap.格拉姆描述了新型的投机者如何出现,并以XNUMX年著名的奥斯陆崩溃告终。在XNUMX年代后期的Jap时代,几家挪威银行破产,许多房主被迫倒闭,我们也看到了类似的情况。亏本出售。

Er vi på vei mot et krakk igjen?我们又要去凳子吗? Kanskje ikke fullt så ille, men gjelden og underliggende finansiell uro bør være blinkende varsellamper.也许还算不错,但是债务和潜在的金融动荡应该闪烁着警示灯。 Gitmark tilbakefører dagens utfordringer i boligmarkedet til to politiske tiltak: Willoch-regjeringens opphevelse av prisreguleringen på aksjeleiligheter i 1982, og frittstående borettslag.吉特马克将房地产市场当前的挑战归结为两种政治措施:威洛奇(Woroch)政府于XNUMX年取消了对股票单位的价格管制,以及独立的住房协会。 Dereguleringen av boligmarkedet førte til at boliger gikk fra å bli fordelt til den som sto først i køen etter et ventelisteprinsipp til en fast pris, til å bli solgt til den som kom med det høyeste budet.住房市场的放松管制导致房屋从按照等待名单原则以固定价格分配给排在第一位的房屋,再卖给出价最高的房屋。 Et par år senere ble også kredittmarkedene deregulert, og derved økte tilgangen på lån.几年后,信贷市场也放松了管制,从而增加了贷款供应。 Gitmark diskuterer argumentene fra den gangen, er balansert i sine utlegginger og gir ikke Willoch-regjeringen noe entydig «skyld» for dette.吉特马克讨论了当时的观点,在他的解释中保持平衡,并没有给威洛奇政府任何明确的“责备”。 Mange i Arbeiderpartiet var også for de nevnte tiltakene.工党中的许多人也赞成上述措施。

Men det er ikke alltid lett å se konsekvensene av en ny politikk.但是,看到新政策的后果并不总是那么容易。 Boligen skal være et bruksobjekt og et velferdsgode for borgerne.房屋必须成为居民的使用对象和福利。 I dag kan det synes som om boligens markedsverdi for mange har blitt viktigere enn bruksverdien, som Fritt Ord leder Knut Olav Åmås har sagt det i en kronikk i Aftenposten.正如Fritt Ord的负责人Knut OlavÅmås在Aftenposten中的一篇文章中所说,如今,对于许多人来说,房屋的市场价值似乎变得比其更重要。 Og det er et betimelig varsko: Kjøp av sekundær- og tertiærboliger har skutt i været.这是一个及时的警告:二手和三级住房的购买量猛增。

税费

Gitmark希望获得拥有者的间接生活补贴。 (工党的程序委员会将如何处理这个问题?)

Det andre er kanskje mindre kontroversielt, men innebærer flere dilemmaer: Vi må tilrettelegge for økt bosetting rundt knutepunkt, vi må bygge høyere, kanskje til og med snuse på markagrensen og bruke kolonihager til å bygge nytt.第二个问题也许没有那么多争议,但是却涉及几个难题:我们必须促进交叉路口附近的定居,我们必须建造更高的土地,甚至嗅探土地边界,并使用分配花园来建造新的花园。 Her er en by som Oslo godt i gang.在这里,像奥斯陆这样的城市正在顺利进行。 Men det har skapt mye støy, og høye bygg har også mange negative sider – nedbygging av hager likeså.但是它产生了很多噪音,高层建筑也有很多负面影响-拆除花园也是如此。 Men debatten er viktig, og Gitmark får med seg alle sider.但是辩论很重要,Gitmark的所有方面都参与其中。

Det tredje forslaget er spennende, og inspirert av det som skjer i byer som København og Wien: en mer sosial utbygging.第三个建议是令人兴奋的,并受到哥本哈根和维也纳等城市正在发生的事情的启发:更加社会的发展。 Dette går gjerne under betegnelsen «den tredje boligsektoren».这通常被称为“第三住房部门”。 Det kan blant annet gjøres i nye modeller for glidende overganger fra å leie til å eie.除其他外,这可以在新模型中完成,以实现从租用到拥有的平稳过渡。

Markedet og politikerne har gjort oss til en nasjon av boligeiere.市场和政治人物使我们成为一个拥有房屋的国家。 Noen av oss har kommet godt ut av det, men markedet klarer ikke å fordele på en rettferdig måte.我们中有些人表现得很好,但市场无法公平分配。 Gitmarks bok kommer i rett tid og vil påvirke debatten frem mot neste stortingsvalg.吉特马克(Gitmark)的书适逢时机,将影响下届议会选举之前的辩论。