Therese Bjørneboe.特蕾丝·比昂布(ThereseBjørneboe) Foto: Truls Lie图片:Truls Lie

比约内波和剧院的未来


会话: ThereseBjørneboe曾经和现在谈论过她的父亲和剧院。

Ny Tid的负责编辑。
邮箱: truls@nytid.no
发布时间:6年2020月XNUMX日

在论文中 明天剧院 (1966)是Jens 比约恩波 ganske tydelig på hva som bør være viktig teater.关于什么是重要的剧院,我们很清楚。 Jeg møter hans datter, Therese Bjørneboe, som har drevet Norsk Shakespearetidsskrift i over 20 år, for å drøfte hennes fars meninger og teatrets betydning.我遇到了他的女儿ThereseBjørneboe,她经营《挪威莎士比亚》杂志已有XNUMX多年了,讨论她父亲的观点和剧院的重要性。

在60年代及其他地区的论文中,延斯·比约恩博(JensBjørneboe)首先写了明天的剧院是什么 IKKE skulle bli da «dynastiet 'Borgerlig Drama' i arvefølgen Hebbel-Ibsen-Strindberg-O'Neill er abdisert».当“赫伯尔-易卜生-斯特林堡-奥尼尔继位的王朝“民间戏剧”退位时,这将成为现实。 Det meste av drama og litteratur var etter atombomben i Hiroshima og Nagasaki foreldet, modent for museer.在广受博物馆欢迎的广岛和长崎原子弹爆炸之后,大多数戏剧和文学作品都已过时。 Deres «naturalistiske psykologi» om det borgerlige privatliv ville primært ha betydning «for gamle damer».他们对资产阶级隐私的“自然主义心理学”对“老太太”而言至关重要。 Ifølge Bjørneboe fremkalte teaterscenenes kjønnskamp og familieliv en ufrivillig komikk så lenge det på den storpolitiske scenen ble raslet med kjernefysiske våpen.比约内博说,只要在重要的政治舞台上动摇核武器,剧院的性别斗争和家庭生活就会激起非自愿的喜剧。 Sjelekvaler, lengsel og ensomhet kunne ikke lenger tas alvorlig.灵魂的痛苦,渴望和孤独不再被重视。

Therese mener farens språkbruk er preget av tid og sted: «Men det er jo kunstnerens privilegium å uttale seg krast, for på en måte å rydde seg vei.特蕾丝认为,她父亲的语言具有时间和地点的特征:“但是,艺术家有幸以清晰的方式大声说出来。 Det ligner noe på filosofen这有点像哲学家 阿多诺,他写道:“在奥斯威辛集中营之后写诗是野蛮的。”

Vel, jeg presser litt på med problemstillingen, der Bjørneboe mener hans forbilde Bertolt Brecht også forstummer noe etter dette, da «Brecht er harmløs, fordi han aldri med ord rører ved vår tids virkelige problemer».好吧,我对此问题略加推论,比约内博认为他的榜样贝托(Bertolt Brecht)在此之后也无言以对,因为“布莱希特是无害的,因为他从未用言语触及我们时代的真正问题”。 Det borgerlige drama ble kalt 'psykologisk' – og «moraliserende komedieforfattere» som Molière og Holberg fikk sin skrape.资产阶级的戏剧被称为“心理”-以及莫里哀和霍尔伯格从头开始的“道德喜剧作家”。 Bjørneboe anklagde også比约恩博也被指控 莎士比亚逃避现实的经典,关于“永恒人类”和“永恒”的戏剧。 我问他的女儿,在我们今天拥有原子弹和巨大的军工联合体之后,其中是否存在“人类第一次真正实现了自我融合”。 那需要一种全新的思维方式-尤其是在剧院:

«这篇文章来自1963年,表达了他当时的个人戏剧观点和态度。 60年代是动荡的时期,尤其是在剧院。 Og det er lett å forstå behovet for å gjøre rent bord når man ser på hvor opphøyd og deklamatorisk spillestilen og mye av 50-tallsteatret var.当您了解演奏风格和XNUMX年代剧院的绝妙之处时,很容易理解清理桌子的必要性。 Det sprang naturligvis også ut fra politiske og historiske forhold.当然,它也源于政治和历史条件。 De mest radikale bruddene ser det også ut til at oppsto i diktaturstater eller i etterdønningene av dem.最激进的违反行为似乎也发生在独裁政权或其后果中。 Faren min hadde et veldig tett forhold til Tyskland, gjennom sin første kone som var tysk-jødisk flyktning, og det kan virke som om det nærmest la til rette for et teatersyn som var radikalt i forhold til norsk teater på den tiden.»我父亲通过他的第一任妻子是德国犹太难民与德国建立了非常密切的关系,这似乎几乎促进了当时与挪威戏剧有关的戏剧观点。”

剧院总是有变得自满或习惯和习惯的危险。

摘自Odin Tearet的档案
摘自Odin Tearet的档案

Jeg gir meg ikke og spør Therese om teatre fokuserer for mye på klassiske europeiske dramaer og overser globale politiske spørsmål: «Ja, det hadde jo vært interessant med et par–tre år med selvpålagt forbud mot klassikere, så kunne man sett hva som utviklet seg.我不屈服,不问特蕾丝,剧院是否过多地关注经典欧洲戏剧,而忽视了全球政治问题:“是的,几年来,自我禁止经典剧本可能会很有趣,所以你可以看到产生了什么。 Eller et 'forbud' mot vestlig og europeisk dramatikk.»或“禁止”西方和欧洲戏剧。”

Hun fortsetter: «Teatret står alltid i fare for å bli selvfornøyd, eller henfalle til vane og rutine.她继续说:“剧院总是有变得自满或陷入习惯和常规的危险。 Men tilbake til det med klassikerne, så er det også interessant å se essayet du siterte fra, i sammenheng med den polske teaterkritikeren Jan Kotts banebrytende 'Shakespeare – vår samtidige'.但是回到经典,在波兰戏剧评论家扬·科特(Jan Kott)开创性的“莎士比亚-我们的同时代人”的背景下,看到您引用的文章也很有趣。 Han leser他读 李尔王 作为怪诞,在原子蘑菇和贝克特的阴影下 季后赛。 Jens nevner jo selv詹斯提到自己 Kott,写给Eugenio Barba的信中。”

For Bjørneboe hadde teatret for fremtiden intet valg skulle det fortsette å være teater – «det må være sosialkritisk».对于比约恩博(Bjørneboe)而言,剧院要继续成为剧院,别无选择-“它必须对社会至关重要”。 Man måtte berøre samtiden, som med sine voldsomme sosiale og politiske motsetninger og spenninger kunne gi et «glimrende råstoff for det samfunnskritiske drama».人们不得不触碰当下,因为它具有剧烈的社会和政治矛盾以及紧张局势,可以为“社会批判的戏剧提供出色的原材料”。 Man måtte vekke forargelse fremfor å drive «estetisk underholdningsteater» for et «fornøyet borgerskap».人们不得不激起愤慨而不是为了“快乐的资产阶级”而经营“审美娱乐场”。 Et slikt teater skulle ikke ha «noen form for modernisme eller formal-estetiske eksperimenter».这样的剧院不应该进行“任何形式的现代主义或形式美学实验”。 Jeg spør Therese:我问特蕾丝:

“我对此并不完全了解,但是他在他认为的'时尚现代主义'方面表现出了号角。 Det er en polemikk som jeg tror vi kan la ligge.我认为我们可以离开这是一个争议。 Som dramatiker var han jo veldig lydhør og mottagelig for andres ideer.作为一名剧作家,他非常乐于接受别人的想法。

欧亨尼奥巴尔巴

Jeg er jo barn av en annen tid enn faren min, og mainstream-kulturen og mediene er jo mye mer kommersialisert enn på 1960- og 70-tallet.我的孩子和父亲的出生时间不同,主流文化和媒体比XNUMX年代和XNUMX年代的商业化程度更高。 I en slik offentlighet er det viktig å spille klassikere.在这样的公众中,演奏经典很重要。 Med hensyn til det faren min skrev om Hiroshima, så er jo paradokset at det i dag er noe vi leser om i historiebøker, på samme måte som至于我父亲写的关于广岛的东西,自相矛盾的是,今天这是我们在历史书中读到的东西,就像 贝克特如果愿意,话剧已经成为剧院历史和“博物馆”。

I essayet du refererer til, skriver han at han savner en menneskelig rettferdighetssans hos 'de absurde' (uten å nevne navn).在您所指的文章中,他写道,他在“荒唐”中缺乏人道的正义感(未提及姓名)。 Det gjør at de mangler 'moralsk autoritet'.这意味着他们缺乏“道德权威”。 Samtidig som han anerkjenner at de – i motsetning til同时,他承认他们-相反 布莱希特 -看过“有尾巴和有核蘑菇的人”。

今天,重要的是要记住,“人们在我们之前生活过”,而且还因为“历史不属于昨天”,与弗兰克一起说 卡斯托夫。 Han er en av de helt sentrale navnene i det post-brechtianske teatret.他是不列颠后剧院的核心人物之一。 Selv om estetikken hans kan virke veldig fjern fra Jens Bjørneboes, tror jeg faren min ville hatt stor sans for hvordan Castorf viderefører og samtidig kritiserer Brecht.尽管他的美学与JensBjørneboes似乎相去甚远,但我认为我父亲对Castorf的继任方式会很有感触,同时又批评Brecht。 Ved å ta med det irrasjonelle, i en fysisk ekspressiv, politisk og filosofisk teaterform.»通过将非理性的,具有物理表现力的,政治和哲学的戏剧形式包括进来。”

Det har skjedd mye innenfor teatret som gjør at Bjørneboes essays må leses i lys av sin tid.剧院内发生了很多事情,这意味着必须根据他的时间阅读比约内博的文章。 Vennskapet og brevvekslingen med Eugenio与Eugenio的友谊与往来 胡子 表明他对新的冲动很敏感并且渴望。”

纪录片剧院

后者也成为她父亲的好朋友,从他们交换的信件中也可以看出 艾尔莎·克瓦姆(Elsa Kvamme) 在书中详细阐述它们 亲爱的延斯,亲爱的欧金尼奥 (Pax 2004,请参阅自己的情况). 1960年左右,他们几乎每天见面,1965年晚些时候,Barba上演了Bjørneboe的戏剧 鸟恋人 如他所说 鸟粪:

在这里,Barba带来了在波兰与Jerzy Grotowski一起学习的经验。 鸟恋人 er en blanding av tragedie og farse.是悲剧和闹剧的混合物。 De tyske turistene som kritiserer den italienske landsbyen for deres fuglejakt, gjenkjennes som tidligere torturister fra krigen.批评意大利村庄狩猎鸟类的德国游客被公认为是战争的前酷刑者。 Stykket har en rekke dobbeltbetydninger.这件作品有许多双重含义。 Therese skyter inn:特蕾丝(Therese)身着:

“这部戏是对金钱如何统治的批评。 I et brev karakteriserte Manfred在一封信中,曼弗雷德(Manfred) Wekwerth fra Berliner Ensemble det som 'det bitreste stykket om småborgerliggjøringen av arbeiderklassen'.来自柏林合奏团,是“关于工人阶级小资产阶级化的最痛苦的作品”。 Det reiser også store spørsmål om skyld, og det kjente diktet 'Mea Maxima Culpa' er faktisk lagt i munnen på den tyske torturisten.»关于内lt感的问题也很大,著名的诗“ Mea Maxima Culpa”实际上已经放在了德国酷刑者的嘴里。“

摘自今年在挪威剧院上演的《兽交史》
摘自今年在挪威剧院上演的《兽交史》

Jeg holder meg til det dokumentariske i samtalen.我坚持谈话中的纪录片。 Bjørneboes senere drama som ble iscenesatt (se anmeldelsen side 39) er比约内鲍(Bjørneboe)后来上演的电视剧(请参阅第XNUMX页)是 塞梅尔魏斯 -大约28岁的医生,直到他去世,他一直在为医护人员进行手术和产床之间的消毒,以不感染产妇。 Han mente å ha erfart hvor dødeligheten kom fra, men i stykket ser vi at han selv strøk med til slutt av sykdommen.他以为自己已经经历了死亡的根源,但在剧中我们看到他本人在疾病末期中风。

“该剧于1968年首演,当时学生起义不断。 Og det forklarer rammehistorien hvor studentene stormer scenen.这说明了学生在舞台上狂奔的框架故事。 Da jeg så fjernsynsteateroppsetningen virket det som en klisjé.当我看电视剧的作品时,看起来像是陈词滥调。 Og burde selvfølgelig ikke vært med.»而且,当然不应该参加。”

特蕾莎的妈妈 音Bjørneboe,在论文集的序言中描述 关于剧院 (Pax 1978)他的前夫的计划:“当局和独裁国家滥用对少数群体的权力,而弱者或反对者则构成共同的主线。 'Medlidenhet', sier Jens i en enquête i Vinduet, 'er den viktigste egenskap for en dikter – saklig, nøyaktig og presis med-lidelse.'»詹斯在Vinduet的一项调查中说:“同情心是诗人最重要的特征-事实,准确和准确的同情心。”

与此同时,比约内博本人强调他想表明塞梅尔维斯还活着:``我把他从架子上拿走了,光环消失了,取而代之的是一个活着的人站在他所有的反对派中,喝醉了,喜欢女人,沉迷于用脑袋的想法。思索,不尊重,口齿不清……»

比约恩博(Bjørneboe)描述 塞梅尔魏斯 自己和艾伦的混合物 埃德沃尔,Therese评论道:“是的,但这是写给Edwall的一封信。”

莎士比亚与个人主义

延斯·比约恩伯

Bjørneboe og Eugenio Barba forsøkte rundt 1960 å starte et teatertidsskrift, men lyktes ikke med finansieringen.比昂内布(Bjørneboe)和欧金尼奥·巴尔巴(Eugenio Barba)试图在XNUMX年左右创办一家戏剧杂志,但并未成功为其融资。 Selv om Barba fikk det til med即使芭芭做到了 TTT (剧院,理论与技术)和剧院团Odin Teatret移居丹麦的Holsterbro之后。

特蕾丝 挪威莎士比亚杂志 在爱德华的提议下出现 em om et medlemsblad i Shakespeare-selskapet, men hun ønsket heller et uavhengig et.关于莎士比亚公司的会员杂志,但她更喜欢独立杂志。 Hun var ikke oppmerksom på at hennes far forsøkte det samme 40 år tidligere.她不知道自己的父亲XNUMX年前曾尝试过同样的事情。 Og ifølge henne er navnet i dag svært innarbeidet, selv om det ikke bare dreier seg om klassisk eller tekstbasert teater.根据她的说法,今天的名字已经根深蒂固,即使它不仅涉及古典或基于文字的剧院。

比约内博(Bjørneboe)表示,直到60年代,剧院的舞台都已经死了。 巴尔巴(Barba)在特蕾丝(Therese)杂志的采访中描述了接下来的15年非常重要,但后来又在70年代和80年代死掉了(另请参阅有关Fassbinder的案例第44页)。 巴尔巴认为,人们可以意识到“战区的一种内在自由,同时坚决反对压迫,审查制度和官僚主义”。 但是,他与70年代政治世界改善计划之间也存在分歧。 剧院的精力可能来自深厚的个人主义。 特蕾斯评论:

“尽管戏剧是一种集体艺术,但它最好存在并由坚强的个人创造。 Individualisme behøver ikke å stå i motsetning til sosialt engasjement.»个人主义不必反对社会参与。”

比约内博呼吁 社会批评 i teatret.在剧院里。 Men han fremhevet også pantomime og klovneri.但是他也强调了哑剧和小丑。

“他本来是一位受过训练的画家,他的视觉观察能力和形式感是整个作者的特征。 Men kanskje også hans syn på teater, det fysiske og plastiske.但也许他对戏剧,实物和塑料的看法也如此。 Flere av artiklene hans dreier seg om skuespillerkunst.他的几篇文章都是关于演戏的。 Som dramatiker følte han åpenbart at den psykologiske realismen og det borgerlige stuedramaet for lengst hadde utspilt sin rolle, men han fant ikke noen løsning på «karakteren», altså enkeltmennesket, i teatret etter Brecht.作为剧作家,他显然感到心理现实主义和资产阶级生活戏剧早已发挥了作用,但他在布雷希特之后的剧院中没有找到对“人物”(即个人)的解决方案。 I romanene sine brøt han med den realistiske formen i trilogien om 'Bestialitetens historie', men disse bøkene virker fortsatt radikale og samtidige på en annen måte enn skuespillene.在他的小说中,他打破了关于“兽交史”的三部曲的现实形式,但这些书在戏剧性和当代性上仍然不同于戏剧。 Så jeg skjønner at de også virker mer attraktive for teaterfolk i dag.因此,我了解到,它们对于当今的剧院人似乎也更具吸引力。 I år setter Det Norske Teatret opp今年Det Norske Teatret正在演出 火药塔 源剧院 乔纳斯 明年会有S的舞台版本耕作 在罗加兰剧院»

比约恩波依的遗产

Bjørneboe在1970年代左右用“无政府主义研究”来安慰自己,正如他的妻子Tone在 关于剧院。 Emma Goldman og Alexander Berkman var utgangspunkt for艾玛·戈德曼(Emma Goldman)和亚历山大·伯克曼(Alexander Berkman)是 红色艾玛 em>#。 正如ToneBjørneboe所写,演技 红色艾玛 关于美国和苏联对无政府主义的镇压:“将无政府主义女王'红色爱玛'(Red Emma),这是美国最危险的女性,针对这两个社会制度,是詹斯的主题。”

“是的,我父亲在其他地方写道,对苏联和美国无政府主义者的审判使两国的劳工运动陷于困境。”

Hva blir Bjørneboes ettermele?比约内博的遗产将是什么? Med 100-årsjubileet ønsker Therese at forfatterskapet blir lest gjennom andre linser enn «antroposofi» eller «anarkisme».在诞辰XNUMX周年之际,Therese希望通过“人类学”或“无政府主义”之外的其他视角来解读作者身份。 Jeg kan ikke la være å spørre en datter om hvilken belastning det må ha vært for hennes far å ha gravd seg ned i bestialitetens historier og andres problemer.我不禁要问一个女儿,要让父亲沉迷于兽交和其他人的故事,这一定是一个沉重的负担。 Eller om biografiene skrevet (Fredrik或关于所写的传记(弗雷德里克 万德鲁普 og 雷姆(Rem#)和其他试图对比约恩布依(Bjørneboe)的遗产采取某种“财产权”的人,确实设法看到了这种灵魂的深处:

“我对传记有强烈的意见,但我认为我不会对此做详细说明。 Det som gleder meg nå, er at bøkene hans oppdages og leses utenfor Norge.现在让我高兴的是,他的书在挪威以外的地方被发现和阅读。 Som når当 Volksbühne 在柏林纪念德国解放的周年纪念日(今年9月XNUMX日) 在公鸡乌鸦之前。 Eller at den kroatiske og internasjonalt anerkjente regissøren Ivica Buljan sammenlignet ham med Thomas Bernhard.或者说克罗地亚和国际知名导演伊维卡·布尔扬(Ivica Buljan)将他与托马斯·伯恩哈德(Thomas Bernhard)进行了比较。 Tyske venner av meg har også påpekt at han foregrep Heiner Müllers syn på den europeiske kolonihistorien.»我的德国朋友也指出,他期待海纳·穆勒对欧洲殖民历史的看法。”

Bjørneboe在Veierland上找到了自己的住所,并发表了“我打算一直到我去世”的评论,因为他自从在克里斯蒂安桑(Kristiansand)年幼以来就一直渴望咸水。 Og som han hadde skrevet til正如他写给 卡伊 Skagen#: «I 24 år har jeg fylt meg sjelelig med verdenshistoriens verste åpenbaringer av det onde.斯卡恩#:«24年来,我在精神上充满了世界历史上最恶劣的邪恶启示。 Det har vært XNUMX års fotvandring gjennom helvete.»走过地狱已经XNUMX年了。” Bjørneboe mener jobben er gjort, at han er fri, og kjenner en kraft, der enkeltmennesket kan «finne sin åndelige kjerne […] en måte å bebo denne planeten på, som vil muliggjøre et virkelig比约内博(Bjørneboe)相信工作已经完成,他有自由,并且知道一种力量,个人可以在其中“找到他的精神核心[…]一种居住在这个星球上的方式,这将使真正的 精神生活»。 Han skriver så at han vil bruke de neste 21 år på dette.然后,他写道,他将在此之后的XNUMX年中度过。

不幸的是,这没有发生,我们结束与特蕾丝的对话,询问她是否对父亲在维兰的最后一天有任何想法:

“我很难在公开场合对此发表评论。”

Lesogså: 比约内鲍和巴尔巴

 

195挪威克朗订阅季